HUURVOORWAARDEN 2012

Gte Nouveau Pays te Puy L' Evque

 Naar startpagina van gite Nouveau Pays


1)    Bij akkoord van het huurcontract zal huurder een deposito binnen 7 dagen betalen van tenminste 30% van de overeengekomen huursom. Het deposito is een vooruitbetaling op de huursom en zal in mindering gebracht worden op de overeengekomen huursom.

Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang te worden voldaan betaald.

2)    Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van het deposito (of totale betaling).

RECHTEN EN PLICHTEN VAN VERHUURDER

3)    Verhuurder verplicht zich het huis op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan huurder op te leveren.

4)    Verhuurder mag het huis op alle redelijke tijdstippen bezichtiging.

5)    Verhuurder mag in de meubilering en stoffering van de gte geen wijziging aanbrengen.

RECHTEN EN PLICHTEN HUURDER

6)    Huurder verklaart zich met de ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde bekend.

7)    Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten, dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden.

8)    Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en schoon bewonen. Hij verbindt zich alle schades- met uitzondering van de gevaren van brand- door zijn toedoen of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, het huisraad of anderszins ontstaan, direct te vergoeden. Dit geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde of het huisraad.

9)    Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn de gte met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren.

10) Huisdieren zijn NIET toegestaan. (tenzij anders overeengekomen)

11) Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken, dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

12) Huurder dient zelf  hand- en theedoeken mee te brengen.

13) Het is de huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te bezorgen aan de omgeving.

ALGEMEEN

14) Uw contactpersonen bij vragen of problemen zijn Peter & Yvonne van Nieuwland, woonachtig naast de Gte, telefoonnummers 0033 5 65 35 38 85 en mobiel 0033 6 21 47 35 74.

15) De terbeschikkingstelling van het huurobject aan de huurder geschiedt door het ter beschikkingstellen van de sleutels.

16) Ongeveer 7 dagen voor aanvang van de huur ontvangt u een eindschrijven met de laatste details.

17) Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarislijst, tenzij hij binnen 4 uur na het betrekken van de gte bij de verhuurders heeft geprotesteerd.

18) Bij gebruik van de boot of kano is het dragen van een zwemvest verplicht.

 ONTBINDING

19) Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:

a) Indien bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan.

b) Indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst niet behoorlijk naleeft.

ANNULERINGSBEPALINGEN

20) Indien de overeenkomst wordt geannuleerd zijn de volgende kosten verschuldigd:

a)    bij annulering tot 42ste dag ( exclusief) voor de aankomstdag: de aanbetaling ( is 30 % van de huursom)

b)   bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste ( exclusief) dag voor de dag van aankomst: 60% van de huursom.

c)    bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag voor de dag van aankomst: 90 % van de huursom.

d)   bij annulering op de dag van aankomst of later de volle huursom.

WAARBORGSOM

21) Vooraf dient u een waarborgsom te betalen van Euro 150,00.  De waarborgsom zal na vertrek gewoonlijk binnen 7 dagen- worden overgemaakt onder aftrek van eventuele kosten en/of door u veroorzaakte schade.

Mocht de borgsom niet voldoende zijn, dan dient het nog extra verschuldigde bedrag per omgaande overgemaakt te worden.

AANSPRAKELIJKHEID

22) De eigenaar kan nimmer aansprakelijk gesteld worden:

    a)   voor schade of gemis ontstaan door tijdelijke onderbreking van levering door Nutsbedrijven
    b)   voor verlies, schade of ongeval geleden door de clint ongeacht het ontstaan hiervan.
    c)   voor verlies, schade of ongeval ontstaan door bijvoorbeeld weersomstandigheden, opstootjes, oorlog, stakingen of elk ander van buitenkomend onheil.
    d)   indien de gte, door van buitenkomend onheil niet beschikbaar is in de geboekte huurperiode.

De eigenaar zal in dat geval het reeds betaalde huurbedrag, binnen 7 dagen na melding aan clint, terugbetalen.

Onder welke omstandigheden dan ook zal de aansprakelijkheid van de eigenaar nooit hoger zijn dan het door de clint betaalde bedrag voor de huurperiode.

ALGEMEEN

a)    In de gte is het niet toegestaan om te roken.

b)   Wij adviseren u om een reis en/of annuleringsverzekering af te sluiten.