HUURVOORWAARDEN 2018

Gte Nouveau Pays

Puy L' Evque

 Naar startpagina van vakantiewoning / gte aan de rivier de Lot in Frankrijk


1) Bij akkoord van het huurcontract zal huurder een deposito betalen van tenminste 30% van de

overeengekomen huursom. (tenzij anders is overeengekomen)

Het deposito is een vooruitbetaling op de huursom en zal in mindering gebracht worden op de

overeengekomen huursom.

Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang te worden voldaan betaald.

2) Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van het deposito (of totale betaling).

RECHTEN EN PLICHTEN VAN VERHUURDER:

3) Verhuurder verplicht zich het huis op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan huurder

op te leveren.

4) Verhuurder mag het huis op alle redelijke tijdstippen bezichtiging.

5) Verhuurder mag in de meubilering en stoffering van de gte geen wijziging aanbrengen.

RECHTEN EN PLICHTEN HUURDER:

6) Huurder verklaart zich met de ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde

bekend.

7) Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen

overnachten, dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van

verhuurder.

Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de over-

eenkomst beschouwd te zijn ontbonden.

8) Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en schoon bewonen.

Hij verbindt zich alle schades- met uitzondering van de gevaren van brand- door zijn toedoen of

nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, het huisraad of anderszins ontstaan, direct te vergoeden.

Dit geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde of het huisraad.

9) Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn de gte met de zich daarin bevindende inventaris

schoon en in goede staat af te leveren.

10) Huisdieren zijn NIET toegestaan. (tenzij anders is overeengekomen)

11) Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken, dan die

door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

12) Huurder dient zelf hand- en theedoeken mee te brengen.

13) Het is de huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te bezorgen aan de omgeving.

14) In de gte is roken niet toegestaan.

ALGEMEEN:

15) Uw contactpersonen bij vragen of problemen zijn Peter & Yvonne van Nieuwland.

(zij wonen naast de gte of zijn te bereiken onder de nummers 033 5 65 35 38 85 of 0031 6 36 39 36 71)

16) De terbeschikkingstelling van het huurobject aan de huurder geschiedt door het ter beschikkingstellen

van de sleutels.

17) Ongeveer 10 dagen voor aanvang van de huur ontvangt u een e-mail met de laatste details.

18) Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard

overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarislijst, tenzij hij binnen 4 uur na het betrekken

van de gte bij de verhuurders of hun vertegenwoordigers heeft geprotesteerd.

19) Bij gebruik van de boot of kano is het dragen van een zwemvest verplicht.

ONTBINDING:

20) Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of

tussenkomst van de rechter nodig zal zijn.

a)       Indien bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan.

b)       Indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst niet behoorlijk naleeft.

ANNULERINGSBEPALINGEN:

19) Indien de overeenkomst wordt geannuleerd zijn de volgende kosten verschuldigd:

a) bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30 % van de huursom

b) bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de huursom.

c) bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag voor de dag van aankomst: 90 % van de huursom.

d) bij annulering op de dag van aankomst of later de volle huursom.

WAARBORGSOM:

21) Vooraf dient u een waarborgsom te betalen van Euro 150,00. 

De waarborgsom zal na vertrek - binnen n week - worden overgemaakt onder aftrek van eventuele

kosten en/of door u veroorzaakte schade.

AANSPRAKELIJKHEID:

22) De eigenaar kan nimmer aansprakelijk gesteld worden:
   a) voor schade of gemis ontstaan door tijdelijke onderbreking van levering door Nutsbedrijven.
   b) voor verlies, schade of ongeval geleden door de clint ongeacht het ontstaan hiervan.
   c) voor verlies, schade of ongeval ontstaan door bijvoorbeeld weersomstandigheden, opstootjes, oorlog,

stakingen of elk ander van buitenkomend onheil.
   d) indien de gte, door van buitenkomend onheil niet beschikbaar is in de geboekte huurperiode.

De eigenaar zal in dat geval het reeds betaalde huurbedrag aan de clint terugbetalen.

Onder welke omstandigheden dan ook zal de aansprakelijkheid van de eigenaar nooit hoger zijn dan het door de clint betaalde bedrag voor de huurperiode.